براشینگ حرفه ای برای موهای کوتاه (بلندا تا گردن) در زیبایی رادینا
ارزش: ۲۵,۰۰۰ | تخفیف: 61% | پرداخت: ۹,۷۵۰
منقضی شده است فروش: 0 الیتان

براشینگ حرفه ای برای موهای متوسط (بلندا تا سر شانه) در زیبایی رادینا
ارزش: ۳۵,۰۰۰ | تخفیف: 65% | پرداخت: ۱۲,۴۰۰
منقضی شده است فروش: 0 الیتان

براشینگ حرفه ای برای موهای بلند (بلندا تا کمر) در زیبایی رادینا
ارزش: ۴۵,۰۰۰ | تخفیف: 67% | پرداخت: ۱۴,۹۰۰
منقضی شده است فروش: 0 الیتان