رنگ مو برای موهای کوتاه (بلندا تا گردن) در سالن کاخ زیبایی
ارزش: 60,000 | تخفیف: 71% | پرداخت: 17,400
منقضی شده است فروش: 0 الیتان

رنگ مو برای موهای متوسط (بلندا تا سر شانه) در سالن کاخ زیبایی
ارزش: 80,000 | تخفیف: 68% | پرداخت: 26,000
منقضی شده است فروش: 0 الیتان

رنگ مو برای موهای بلند (بلندا تا کمر) در سالن کاخ زیبایی
ارزش: 120,000 | تخفیف: 71% | پرداخت: 35,400
منقضی شده است فروش: 0 الیتان