رنگ مو برای موهای کوتاه (بلندا تا گردن) در سالن کاخ زیبایی
ارزش: ۶۰,۰۰۰ | تخفیف: 71% | پرداخت: ۱۷,۴۰۰
منقضی شده است فروش: 1 الیتان

رنگ مو برای موهای متوسط (بلندا تا سر شانه) در سالن کاخ زیبایی
ارزش: ۸۰,۰۰۰ | تخفیف: 68% | پرداخت: ۲۶,۰۰۰
منقضی شده است فروش: 1 الیتان

رنگ مو برای موهای بلند (بلندا تا کمر) در سالن کاخ زیبایی
ارزش: ۱۲۰,۰۰۰ | تخفیف: 71% | پرداخت: ۳۵,۴۰۰
منقضی شده است فروش: 1 الیتان