فیتنس در مجموعه ورزشی مجهز حامیان
ارزش: 37,500 | تخفیف: 50% | پرداخت: 18,750
فعال می باشد
زمان باقیمانده: 2 روز
فروش: 9 الیتان

اسپینینگ در مجموعه ورزشی مجهز حامیان
ارزش: 32,500 | تخفیف: 50% | پرداخت: 16,250
فعال می باشد
زمان باقیمانده: 2 روز
فروش: 25 الیتان

تی ار ایکس (TRX) در مجموعه ورزشی مجهز حامیان
ارزش: 37,500 | تخفیف: 50% | پرداخت: 18,750
فعال می باشد
زمان باقیمانده: 2 روز
فروش: 11 الیتان