فیتنس در مجموعه ورزشی مجهز حامیان
ارزش: 37,500 | تخفیف: 50% | پرداخت: 18,750
منقضی شده است فروش: 11 الیتان

اسپینینگ در مجموعه ورزشی مجهز حامیان
ارزش: 32,500 | تخفیف: 50% | پرداخت: 16,250
منقضی شده است فروش: 27 الیتان

تی ار ایکس (TRX) در مجموعه ورزشی مجهز حامیان
ارزش: 37,500 | تخفیف: 50% | پرداخت: 18,750
منقضی شده است فروش: 14 الیتان