بلوار بعثت
ارزش ۴۰,۰۰۰
پرداخت ۴,۰۰۰
فروش ۷
۹۰ %
 
بلوار بعثت
ارزش ۱۵,۰۰۰
پرداخت ۲,۵۰۰
فروش ۲۱
۸۳ %
 
بلوار سجاد
ارزش ۳۰,۰۰۰
پرداخت ۲,۵۰۰
فروش ۲۲
۹۲ %
 
بلوار فرامرز عباسی
ارزش ۳۰,۰۰۰
پرداخت ۶,۰۰۰
فروش ۰
۸۰ %
 
خیابان احمدآباد
ارزش ۲۰,۰۰۰
پرداخت ۷,۰۰۰
فروش ۴۵
۶۵ %
 
بلوار فرامرز عباسی
ارزش ۲۰,۰۰۰
پرداخت ۲,۵۰۰
فروش ۲۷
۸۸ %
 
خیابان احمدآباد
ارزش ۷۰,۰۰۰
پرداخت ۱۹,۵۰۰
فروش ۱۰
۷۲ %
 
بلوار سجاد
ارزش ۳۵۰,۰۰۰
پرداخت ۶۵,۰۰۰
فروش ۰
۸۱ %
 
بلوار فرامرز عباسی
ارزش ۷۰,۰۰۰
پرداخت ۲۳,۰۰۰
فروش ۰
۶۷ %
 
بلوار بعثت
ارزش ۱۲۰,۰۰۰
پرداخت ۳۳,۹۵۰
فروش ۰
۷۲ %