بلوار فرامرز عباسی
ارزش ۲۰,۰۰۰
پرداخت ۲,۵۰۰
فروش ۰
۸۸ %
 
بلوار بعثت
ارزش ۱۲۰,۰۰۰
پرداخت ۳۳,۹۵۰
فروش ۰
۷۲ %
 
خیابان احمدآباد
ارزش ۲۰,۰۰۰
پرداخت ۷,۰۰۰
فروش ۳
۶۵ %
 
بلوار سجاد
ارزش ۳۵۰,۰۰۰
پرداخت ۶۵,۰۰۰
فروش ۰
۸۱ %
 
خیابان احمدآباد
ارزش ۷۰,۰۰۰
پرداخت ۱۹,۵۰۰
فروش ۳
۷۲ %
 
بلوار فرامرز عباسی
ارزش ۷۰,۰۰۰
پرداخت ۲۳,۰۰۰
فروش ۰
۶۷ %
 
بلوار بعثت
ارزش ۱۵,۰۰۰
پرداخت ۲,۵۰۰
فروش ۰
۸۳ %