بلوار بعثت
ارزش ۴۰,۰۰۰
پرداخت ۴,۰۰۰
فروش ۱۳
۹۰ %
 
بلوار سجاد
ارزش ۳۰,۰۰۰
پرداخت ۲,۵۰۰
فروش ۳۲
۹۲ %
 
بلوار فرامرز عباسی
ارزش ۳۰,۰۰۰
پرداخت ۶,۰۰۰
فروش ۱
۸۰ %
 
خیابان احمدآباد
ارزش ۷۰,۰۰۰
پرداخت ۱۹,۵۰۰
فروش ۱۰
۷۲ %
 
بلوار سجاد
ارزش ۳۵۰,۰۰۰
پرداخت ۶۵,۰۰۰
فروش ۰
۸۱ %
 
بلوار فرامرز عباسی
ارزش ۲۰,۰۰۰
پرداخت ۲,۵۰۰
فروش ۲۷
۸۸ %