بلوار فرامرز عباسی
ارزش ۱۰۰,۰۰۰
پرداخت ۲۵,۰۰۰
فروش ۶
۷۵ %
 
بلوار هنرستان
ارزش ۸۰,۰۰۰
پرداخت ۲۵,۰۰۰
فروش ۱۲
۶۹ %
 
بلوار فردوسی
ارزش ۱۵۰,۰۰۰
پرداخت ۱۲,۴۰۰
فروش ۲
۷۷ %
 
بلوار ملك آباد
ارزش ۲۵,۰۰۰
پرداخت ۶,۰۰۰
فروش ۱
۷۶ %
 
بلوار فردوسی
ارزش ۷۰,۰۰۰
پرداخت ۹,۷۵۰
فروش ۵
۷۹ %
 
خیابان احمد آباد
ارزش ۴۵,۰۰۰
پرداخت ۹,۷۵۰
فروش ۰
۶۷ %
 
بولوار فردوسی
ارزش ۶۰,۰۰۰
پرداخت ۲۴,۰۰۰
فروش ۴
۶۰ %
 
بلوار دانش آموز
ارزش ۴۵,۰۰۰
پرداخت ۶,۹۰۰
فروش ۵
۶۶ %
 
بلوار هاشمیه
ارزش ۷۵,۰۰۰
پرداخت ۲۵,۰۰۰
فروش ۹
۶۷ %
 
بلوار فردوسی
ارزش ۳۵,۰۰۰
پرداخت ۶,۰۰۰
فروش ۳
۸۳ %
 
بلوار دانش آموز
ارزش ۱۲۰,۰۰۰
پرداخت ۱۲,۹۵۰
فروش ۴
۷۳ %
 
بلوار فردوسی
ارزش ۱۰۰,۰۰۰
پرداخت ۲۵,۰۰۰
فروش ۲
۷۵ %
 
بلوار فرامرز عباسی
ارزش ۸۰,۰۰۰
پرداخت ۱۲,۴۰۰
فروش ۷
۶۵ %
 
بلوار هاشمیه
ارزش ۱۲۰,۰۰۰
پرداخت ۴۲,۰۰۰
فروش ۱
۶۵ %
 
بلوار فرامرز عباسی
ارزش ۳۰,۰۰۰
پرداخت ۸,۷۵۰
فروش ۷
۷۱ %
 
بلوار فردوسی
ارزش ۷۵,۰۰۰
پرداخت ۲۵,۰۰۰
فروش ۱۸
۶۷ %
 
بلوار فردوسی
ارزش ۴۰,۰۰۰
پرداخت ۱۲,۹۸۰
فروش ۴
۶۸ %